Privacyverklaring


Het stralende paard
, onderdeel van De stralende diamant in jou, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72365714 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Het stralende paard
https://www.hetstralendepaard.nl
info@hetstralendepaard.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Het stralende paard verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
   maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het stralende paard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het stralende paard (onderdeel van De stralende diamant in jou) analyseert jouw gedrag op de website
   om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
   voorkeuren.
– Het stralende paard (onderdeel van De stralende diamant in jou) verwerkt ook persoonsgegevens als wij
   hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het stralende paard (onderdeel van De stralende diamant in jou) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het stralende paard) tussen zit. Het stralende paard gebruikt de volgende computerprogramma's of computersystemen:

MS Office, Outlook, Internet, Whatsapp
Deze programma’s worden gebruikt om de diensten van Het stralende paard aan te kunnen bieden en de consulten voor paarden op locatie te kunnen laten plaatsvinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het stralende paard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd 
– Geslacht: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd
– Adresgegevens: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd
– Telefoonnummer: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd
– E-mailadres: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd
– Bankrekeningnummer: Bewaartermijn is 1 jaar, mits er geen consulten meer zijn aangevraagd

Delen van persoonsgegevens met derden
Het stralende paard (onderdeel van De stralende diamant in jou) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het stralende paard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het stralende paard en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetstralendepaard.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het stralende paard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Augustus 2020