Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.
Het stralende paard, onderdeel van De stralende diamant in jou, geregistreerd bij de Kamer van
   Koophandel onder nummer 72365714 te Amsterdam, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
   als
Opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
Opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond
   waarvan Opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever
   werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten
   en levering van diensten door of namens Opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing
   heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Opdrachtnemer i
n het kader
    van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
    hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
    nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
    volledig van toepassing.
6. Door acceptatie van een aanbieding, offerte, dienst of overeenkomst verklaart de Opdrachtgever akkoord
    te gaan met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3. Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan
de offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kon
    begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
   voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst vermeld.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment
    gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer
    gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig
    mogelijk medegedeeld aan de Opdrachtgever.
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover
    schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7. Een consult op locatie wordt direct na afloop contant of via een digitaal betaalverzoek voldaan.

Artikel 5. Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is (tijdig) beschikbaar
   aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
    gegevens. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in
    dit artikel gestelde.
4. Stelt Opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de
    opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van
    Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor
   het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet
   direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van
het toepassen van de gegeven
   adviezen en
de inzet van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden
   te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
   voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de
   hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever is enkel
mogelijk door het versturen van een
    email naar info@hetstralendepaard.nl.
Bij annulering van een overeenkomst 24 uur voor aanvang van
    een consult worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van
   overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt
   verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals
   ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden
    plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen
    opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
    Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt
    zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
   opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Een consult aangaan is op eigen risico
van de Opdrachtgever. Een consult is geen vervanging voor een
    behandeling
van het paard bij een dierenarts en/of specialist. Opdrachtgever dient (bij klachten) te allen
    tijde
een dierenarts en/of specialist voor het paard te raadplegen. Opdrachtgever draagt te allen tijde zelf
    de verantwoordelijkheid om
een paard te laten deelnemen aan een consult. Opdrachtgever verklaart op
    de hoogte te zijn van het risico dat gepaard gaat met de omgang met paarden en dit risico te accepteren.
3. Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties
    die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan, doordat zij is uitgegaan van door of namens
    Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
5. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde
    werkzaamheden.
6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of
    handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
7. In het geval dat Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de
    schade niet meer dan het bedrag dat door Opdrachtnemer in rekening is gebracht.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
    door haar geleverde diensten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking
   gestelde advies berusten bij Opdrachtnemer.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Alle door Opdrachtnemer geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen (o.a. op de
   website, op Facebook, Youtube en Instagram) zoals o.a. maar niet beperkt tot filmopnamen, fotografie,
   e-books,
(onderzoek)informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken, ideeën en publicaties
   zijn en blijven onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
   hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de
   privacyverklaring.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een
    consult of andere werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming uit te sluiten.
    Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.

Artikel 12. Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten
 zo snel
   mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd
   kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
    geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
   Opdrachtnemer is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
    verweren jegens Opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

 

Augustus 2020